Regnskab og budget
Du kan blive sendt hjem med en midlertidig lønkompensation, hvis din arbejdsplads er med i ordningen, som regeringen, arbejdsgiverne og lønmodtagerne har aftalt.
Foto: Shutterstock
26. marts 2020

Se, hvor meget, du kan få i lønkompensation

De første virksomheder har allerede ansøgt om lønkompensation efter trepartsaftalen mellem regeringen, arbejdsgiverne og lønmodtagerne. Hvis din virksomhed er eller vil være med i ordningen, er det godt for dig at kende vilkårene. Du får de vigtigste regler for lønkompensation her.

Ordningen betyder, at medarbejdere, der bliver sendt hjem, får en midlertidig lønkompensation. Som udgangspunkt får du fuld løn, hvis din virksomhed bliver en del af ordningen om lønkompensation.

Er du fuldtidsansat, betaler staten 75 procent af din løn, maksimalt 23.000 kroner pr. måned. Din arbejdsgiver betaler de sidste 25 procent.

Er du timelønnet og fuldtidsansat, betaler staten 90 procent af din løn, maksimalt 26.000 kroner, og din arbejdsgiver betaler resten.

Er du ansat på deltid, er procentsatserne de samme, men beløbene forholdsvis mindre.

Du kan ikke fyres
Formålet med aftalen og de mange penge, som staten bruger på dette, er at fastholde medarbejderne i virksomhederne og undgå fyringer. Derfor er det en forudsætning for virksomheden, at den ikke må fyre medarbejderne i den periode, hvor aftalen løber.

Ordningen løber fra 9. marts til 9. juni 2020 og gælder for virksomheder, der skal varsle afskedigelser af mindst 30 procent af deres medarbejdere eller flere end 50 ansatte.

Men virksomheden kan træde ud af ordningen tidligere, og ikke alle medarbejdere behøver at være hjemsendt med lønkompensation på samme tid. Virksomheden kan godt indrapportere forskellige perioder for hver af medarbejderne.

For eksempel kan en ansøgning om 3 måneders lønkompensation indeholde at:
1) medarbejder A arbejder i de første 1½ måneder, hvor medarbejder B er hjemsendt med fuld løn.
2) medarbejder B arbejder i de sidste 1½ måneder, hvor medarbejder A er hjemsendt med fuld løn.

Du skal bruge ferie eller afspadsering
Du skal også levere noget, nemlig 5 ferie- eller afspadseringsdage, hvis du er fuldtidsansat og færre, hvis du er på deltid.

Din arbejdsplads får ikke kompensation for de dage. Hvis du ikke har opsparet ferie eller afspadsering, skal du holde fri uden løn eller bruge dage fra det nye ferieår.

Virksomheden bliver straffet hårdt, hvis den snyder
Staten må have tillid til, at virksomhederne indrapporterer korrekt og ikke snyder for at få mere lønkompensation end berettiget.

Derfor hæves strafferammen for corona-kriminalitet, så det bliver fire gange så dyrt at snyde. Det kan du læse mere om her.

Her kan du læse mere om trepartsaftalen

Der er indgået en trepartsaftale om lønkompensation. Hvad betyder det for mig?

Trepartsaftalen er en aftale mellem regeringen, arbejdsgiverne og lønmodtagerne om at hjælpe de medarbejdere, der er i fare for at miste deres job på grund af corona-udbruddet. Medarbejdere, der bliver sendt hjem, får en midlertidig lønkompensation.

Ordningen løber fra 9. marts til 9. juni 2020 og gælder for virksomheder, der skal varsle afskedigelser af mindst 30 procent af deres medarbejdere eller flere end 50 ansatte.

Du kan blive sendt hjem med løn, og du kan ikke afskediges, mens du er hjemsendt. 

Du kan læse mere om aftalen i pressemeddelelser her:
Finansministeriet

FH

Se alle spørgsmål og svar om aftalen herunder.

Får jeg fuld løn?

30. marts blev satserne for lønkompensation hævet med tilbagevirkende kraft for hele perioden fra 9. marts.

Staten betaler 75 procent af din løn, dog nu maksimalt 30.000 kroner pr. måned, hvis du er fuldtidsansat. Din arbejdsgiver betaler de sidste 25 procent.

Hvis du er timelønnet og fuldtidsansat, betaler staten 90 procent af din løn, dog nu maksimalt 30.000 kroner pr. måned, og din arbejdsgiver betaler resten.

Her kan du læse mere om de nye satser


Hvad skal jeg selv levere?

Dit bidrag til ordningen er 5 ferie- eller afspadseringsdage.

Bliver du omfattet af aftalen om lønkompensation på dit arbejde, skal du bruge 5 ferie- eller afspadseringsdage. Din arbejdsplads får ikke kompensation for de dage. Hvis du ikke har opsparet ferie eller afspadsering, skal du holde fri uden løn eller bruge dage fra det nye ferieår.

Hvad er betingelsen for ordningen?

Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen. Virksomhederne forpligter sig også til ikke at sende medarbejderne hjem uden løn. 

Der står i aftalen, at dem, der modtager lønkompensation, ikke må arbejde. Derfor kan der heller ikke være tale om delvis hjemsendelse.

Hvilke virksomheder og medarbejdere er omfattet af aftalen?

Aftalen dækker hele det private arbejdsmarked, og det er hverken en betingelse, at virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening under DA eller at medarbejderne er medlem af en lønmodtagerorganisation under FH.

Virksomheden skal stå overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Det er et krav, at det gennemsnitlige antal hjemsendte over hele den periode, der er søgt lønkompensation for, skal udgøre minimum 30 % af medarbejderne eller 50 ansatte.

Kan lønkompensationsordningen bruges af en arbejdsgiver, der samtidigt har varslet lockout?

Det er et generelt princip, at staten skal forholde sig neutral under en arbejdskonflikt. Det vil derfor ikke være muligt for en virksomhed at anvende lønkompensationsordningen i forhold til de stillingskategorier på virksomheden, som er omfattet af konflikten.

Gælder ordningen også for virksomheder med 1 ansat?

Ja

Kan udenlandske virksomheder med ansatte i Danmark gøre brug af aftalen om den midlertidige lønkompensation?

Virksomheden skal være registreret i det danske virksomhedsregister (CVR) og medarbejderne skal have dansk CPR-nummer, og det faste arbejdssted skal være i Danmark. Ved fastlæggelse af om det faste arbejdssted er i Danmark tages der udgangspunkt i det i ansættelseskontrakten anførte arbejdssted.

Kan medarbejdere der selv har opsagt deres stilling hjemsendes under lønkompensationsordningen?

Ja, ansatte der selv har opsagt deres stilling, og af den grund er i en opsigelsesperiode kan omfattes af ordningen.

Jeg er elev eller lærling. Er jeg så omfattet af aftalen?

Der er aftalt en fælles forståelse af, på hvilke vilkår elever og lærlinge indgår i trepartsaftalen om lønkompensation. Aftalen betyder, at virksomheden, hvis den opfylder betingelserne for at opnå lønkompensation efter den generelle trepartsaftale om lønkompensation, kan få lønkompensation fra staten med 90 % af elevens eller lærlingens løn. Under skoleophold udbetales refusionen som sædvanligt af AUB.

Til forskel fra andre lønmodtagere, der udbetales lønkompensation for, er det ikke en betingelse, at du som elev eller lærling hjemsendes. Tværtimod er udgangspunktet, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar, og at du derfor skal fortsætte din uddannelse i virksomheden. Som elev eller lærling kan du således kun hjemsendes, hvis det ikke er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt eller uddannelsesmæssigt forsvarligt at fortsætte praktikken.

Som udgangspunkt bliver din samlede uddannelsestid ikke forlænget, selvom du bliver hjemsendt i en periode, med mindre dette indstilles af det faglige udvalg.

Hvis du er i prøvetid, suspenderes prøvetiden i perioden, hvor du er omfattet af lønkompensationsordningen.

Du får din sædvanlige løn, men skal i lønkompensationsperioden afvikle 5 fridage efter samme regler som andre lønmodtagere, der er hjemsendt med løn.

Jeg er sygemeldt. Kan jeg blive omfattet af ordningen?

Ordningen er ikke afhængig af, om du er syg eller ej, men om alternativet til hjemsendelse med løn er, at du ville være blevet afskediget eller hjemsendt. Du kan derfor godt omfattes af ordningen, selvom du er syg. Virksomheden mister som konsekvens heraf retten til sygedagpengerefusion.

Hvad hvis jeg bliver sygemeldt efter, at ordningen er trådt i kraft?

Du skal sygemelde og raskmelde sig på sædvanlig vis, men er fortsat omfattet af ordningen. 

Virksomhedens lønkompensation nedsættes med sygedagpengerefusionen.

Jeg er tillidsrepræsentant. Kan jeg blive omfattet af ordningen?

Ja, du kan som tillidsrepræsentant hjemsendes med fuld løn. Men det er forudsat i ordningen, at du skal attestere, at de pågældende medarbejdere er hjemsendt.

Det er derfor forudsat, at du som tillidsrepræsentant skal være tilstede under hele forløbet, hvis der stadigvæk er medarbejdere, der ikke er hjemsendt.

Hjemsendes du tillidsrepræsentant, vil det ikke være i strid med lønkompensationsordningen, hvis du fortsætter med at udføre dit tillidshverv. Der er ikke hermed taget stilling til eventuel overenskomstmæssig regulering af, i hvilket omfang en tillidsrepræsentant under hjemsendelsen kan passe sit tillidshverv.

Er arbejdsmiljørepræsentanter omfattet af ordningen

Ja, du kan som arbejdsmiljørepræsentant hjemsendes med fuld løn. Beskæftigelsesministeriet opfordrer virksomhederne til at undlade at hjemsende arbejdsmiljørepræsentanter, hvis der fortsat er ikke-hjemsendte medarbejdere i virksomheden.

Hjemsendes du som arbejdsmiljørepræsentant, vil det ikke være i strid med lønkompensationsordningen, hvis du fortsætter med at udføre din rolle som arbejdsmiljørepræsentant. Der er ikke hermed taget stilling til eventuel overenskomstmæssig regulering af, i hvilket omfang en arbejdsmiljørepræsentant under hjemsendelse kan passe sin rolle som arbejdsmiljørepræsentant.


Jeg er vikar. Kan jeg blive omfattet af ordningen?

Vikarbureauvikarer er omfattet af ordningen. Vikarbureauvikaren er ansat i vikarbureauet, der derfor skal opfylde betingelserne for at indtræde i ordningen for, at der kan søges lønkompensation. Der er ikke særregler for vikarbureauer, og de kan derfor heller ikke afskedige medarbejdere, mens de anvender ordningen.

Brugervirksomheden kan ikke hjemsende en vikarbureauvikar og modtage lønkompensation, da de ikke er arbejdsgiver.

Vikarer ansat direkte i virksomheden (oftest tidsbegrænset ansatte) er omfattet af lønkompensationsordningen på lige fod med andre ansatte. Det gælder dog ikke helt løst ansatte. I virksomhedsguiden står:

”Nej, ordningen dækker ikke løst ansatte, dvs. medarbejdere, der lejlighedsvist ansættes på dag-/timebasis, men hvor der ikke er aftalt en ansættelse på over 2 dage.”

Jeg er fleksjobber. Kan jeg blive omfattet af ordningen?

Som fleksjobber er du omfattet af lønkompensationsordningen. Virksomhedens kompensationsgrundlag er din gennemsnitlige månedsløn.

Hvis du er i fleksjob, hvor virksomheden modtager tilskud, kan virksomheden vælge, om den vil fortsætte som hidtil eller lade dig omfatte af lønkompensationsordningen. Der kan ikke modtages dobbelttilskud.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at bruge min flexkonto?

I det omfang du har overskud på din flexkonto, kan timerne afvikles præcis, som det er aftalt fx i overenskomst, personalehåndbog eller din ansættelseskontrakt.

Jeg skal på barsel midt i perioden. Hvordan er jeg stillet i forhold til løn mm.?

Ordningen er ikke afhængig af din situation omkring barsel men af, om alternativet til hjemsendelse med løn er, at du ville være blevet afskediget eller hjemsendt uden løn. Du kan derfor godt blive omfattet af ordningen, selvom du i perioden overgår til barselsorlov.

Der står i aftalen, at der ikke må ske afskedigelser i den ”lønkompenserende periode”. Hvilken periode gælder det?

Virksomheden udtræder automatisk af ordningen, hvis den afskediger en medarbejder. Lønkompensation frem til denne dag er modtaget med rette og vil ikke blive krævet tilbagebetalt.


Skulle virksomheden alene have søgt og fået lønkompensation for en del af perioden, kan virksomheden godt efter udtrædelsen af ordningen foretage afskedigelser. I givet fald skal opsigelse ske med individuelt opsigelsesvarsel.

Er det muligt, at min arbejdsgiver i en afdeling eller for en gruppe af medarbejdere i virksomheden benytter aftalen om lønkompensation samtidig med, at min arbejdsgiver afskediger i en anden afdeling eller inden for en anden gruppe af medarbejdere i virksomheden?

Betingelserne gælder for den samlede virksomhed, og din arbejdsgiver kan derfor ikke afskedige andre steder i virksomheden eller for andre medarbejdergrupper i virksomheden, mens lønkompensationsordningen bliver brugt.

Kan min arbejdsgiver hjemsende visse medarbejdergrupper på deltid med henblik på at kunne opretholde en mindre produktion?

Det svarer til arbejdsfordeling, hvilket ikke er muligt efter aftalen.

Hvis virksomheden kalder mig tilbage på arbejde, er jeg så forpligtet til at møde med dags varsel?

Ja.

Hvad sker der, hvis jeg på dette tidspunkt ikke har holdt den ferie eller de tvungne fridage uden løn, der kræves?

Ferie eller tvungne fridage betragtes som afholdt forholdsmæssigt i forhold til, hvor lang tid af de sammenlagt 3 måneder, du har været omfattet af lønkompensationsordningen.

Kan min arbejdsgiver ændre antallet af medarbejdere, han eller hun ønsker lønkompensation for?

Ja, din arbejdsgiver kan fra dag til dag kalde dig eller andre medarbejdere tilbage på arbejde, men hvis antallet af medarbejdere i ordningen skal forøges, skal der sendes en ny ansøgning.

Skal jeg orienteres om, hvilken periode der er søgt lønkompensation for?

Ja, du skal have oplyst både start- og sluttidspunkt for den periode, du agtes hjemsendt med fuld løn.

Kan en virksomhed skifte mellem, hvem der er hjemsendt?

En virksomhed kan vælge at planlægge hjemsendelsen således, at flere ansatte hjemsendes i en del af perioden, og færre ansatte hjemsendes i en anden del af perioden. Det gennemsnitlige antal hjemsendte skal ved en sådan plan altid udgøre minimum 30 pct. af medarbejderne eller 50 ansatte.

Ved uventede driftsmæssige behov, kan virksomheden derudover tilbagekalde hjemsendte medarbejdere i en midlertidig periode. Midlertidigt tilbagekaldte tæller ikke med i opgørelsen af om 30 % / 50 medarbejder kravet er opfyldt.


Virksomheder, som allerede ved ansøgningstidspunkt ved, at de får behov for medarbejderne inden for den angivne kompensationsperiode, skal angive, hvor mange dage de planlægger at genindkalde medarbejderne i perioden. Medarbejderne kan opdeles i grupper, som skiftevis genindkaldes til at arbejde, eller medarbejderne kan enkeltvis genindkaldes til at arbejde på forskellige tidspunkter.

Af administrative hensyn regnes genindkaldelser i hele dage. Det betyder, at virksomheder ikke kan genindkalde medarbejdere nogle timer hver dag og stadig få lønkompensation.

Eksempler:
1. En virksomhed kan for lønkompensationsperioden opdele de omfattede medarbejdere i to grupper, hvoraf den ene gruppe f.eks. er hjemsendt i alle lige uger, og arbejder i alle ulige uger. Den anden gruppe er i så fald hjemsendt i alle ulige uger, og arbejder i alle lige uger.

2. Det vil også være muligt for arbejdsgiveren at tilmelde 300 medarbejdere, hvor de alle er hjemsendt 3 dage om ugen uden at arbejde, men arbejder de sidste 2 dage.

Kan jeg tage længere væk i den periode, jeg er omfattet af lønkompensationsordningen?

Der er ingen begrænsninger for, hvor du må opholde dig under hjemsendelsen, men du skal kunne møde på arbejde dagen efter.

Hvad betyder det, at jeg kan anvende ferie fra det nye ferieår?

Som udgangspunkt skal du bruge ferie fra indeværende ferieår eller opsparet afspadsering. Har du ikke 5 dage samlet på disse 2 poster, kan du vælge mellem at holde fri for egen regning eller at bruge af feriedagene fra det næstkommende ferieår, uanset om ferieåret er påbegyndt eller ej.

Hvor mange feriedage skal jeg holde, hvis jeg er ansat på deltid?

Du skal holde et forholdsmæssigt antal dage/timer.

Hvilken betydning har det, hvis jeg på det tidspunkt, hvor min arbejdsgiver indtræder i ordningen, har afholdt ferie, der er varslet af arbejdsgiveren med forkortet varsel?

Feriedage eller andre fridage, som du har afviklet i den periode, din arbejdsgiver har søgt om lønkompensation for, tæller med i de 5 dage, du skal holde ferie eller frihed i perioden.

Ferie eller anden frihed forud for den periode, hvor du er omfattet af lønkompensationsordningen, tæller ikke med.

Hvilken betydning har det, at lønkompensationsordningen potentielt medfører, at min hovedferie ikke holdes i sammenhæng?

Da det er et tilbud til dig at betale fridagene ved at fremrykke ferie fra efterfølgende ferieår, finder vi ikke, at det bliver et problem i forhold til ferieloven.

Er der gjort endeligt op med ferie, der kan varsles i perioden 9. marts til 9. juni, i den indgåede aftale?

Der er gjort endeligt op med ferie, som din arbejdsgiver kan forlange afviklet i den periode, der søges om lønkompensation for, til dig.

Din arbejdsgiver kan godt varsle ferie for dig uden for den periode, hvor der er søgt lønkompensation for til dig. Slutter perioden fx 9. april, vil din arbejdsgiver kunne varsle ferie til afvikling efter 9. april.

Hvis du ikke er omfattet af hjemsendelsen med løn, vil din arbejdsgiver også kunne varsle ferie efter ferielovens regler.

Hvis min arbejdsgiver kun har søgt lønkompensation for en del af 3-månedersperioden, skal jeg så fortsat holde 5 dage fri?

Nej, du har kun pligt til at holde fri forholdsmæssigt i forhold til, hvor stor en andel af den samlede 3-måneders periode du skal være omfattet af ordningen.

Skal du fx være hjemsendt i 1 måned med fuld løn, skal du holde 1/3 af 5 dage = 1 2/3 dag.

Skal jeg holde 5 feriedage selvom jeg har en feriehindring i noget af perioden?

I det omfang du som medarbejder har feriehindringer (f.eks. sygdom eller barsel), skal du kun afvikle et forholdsmæssigt antal feriedage. Er du f.eks. syg 1 ud af de 3 måneder, skal du holde 2/3 af 5 feriedage.

Hvis jeg ønsker at holde fri i mere end 5 dage i lønkompensationsperioden, kan jeg så godt gøre det?

Hvis du ønsker at holde mere end 5 dages ferie i perioden, kan du efter eget ønske indgå en aftale med din arbejdsgiver om at holde mere end 5 dages ferie.

Hvordan skelner man mellem fuldtidsansatte og timelønnede medarbejdere?

Der er enighed mellem parterne i trepartsaftalen om, at det skal forstås som funktionærer overfor ikke-funktionærer. Funktionærlignende ansatte er ikke-funktionærer.

Hvorfor skelner man mellem funktionærer og ikke-funktionærer i relation til refusionen?

Forskellen på procenterne skyldes, at mange timelønnede kan hjemsendes uden løn i den nuværende situation, og at virksomheden derfor står mellem valget at hjemsende med løn og betale en del af medarbejderens løn eller at hjemsende uden løn, og dermed slippe for at betale løn under hjemsendelse.

For at gøre det attraktivt at hjemsende timelønnede med løn, har det derfor været nødvendigt for denne gruppe at fastsætte procenten meget højt og forhøje den maksimale kompensation.

Kan jeg sige nej til, at der gøres brug af ordningen?

Det er din arbejdsgiver, der vælger, om der skal gøres brug af ordningen, og hvem der i givet fald skal hjemsendes. Du kan derfor ikke sige nej.

Hvordan bliver lønkompensationen opgjort, hvis jeg har haft svingende indtægt eller sæsonarbejde?

Det er aftalt, at ”medarbejderne skal have udbetalt fuld løn, dvs. også pension mv., som er en del af den faste løn (måneds- eller timebasis), for at virksomheden kan opnå lønkompensation. Dermed kan den fulde løn også inkludere fx genetillæg, nattetillæg, weekendtillæg mv. Dette omfatter også i brancher med akkordlønnede medarbejdere.”

Du skal altså have din forventede indkomst udbetalt. Din forventede indkomst opgøres på baggrund af din gennemsnitlige indkomst de seneste 3 eller 12 måneder.

Hvad ligger der i betegnelsen ”samlede lønomkostninger”?

Det svarer til dansk rets almindelige lønbegreb og inkluderer derfor ferietillæg eller feriegodtgørelse, pension, fritvalg og forskudttidstillæg mv.

Hvis jeg er blevet hjemsendt, kan jeg så når som helst opsige mit job med gældende varsel for at overtage et andet job hos en anden arbejdsgiver?

Ja, du får ikke en større binding til din arbejdsgiver, fordi han eller hun er omfattet af en hjemsendelse med løn. Hvis du ikke har afvilket de 5 feriedage eller fridage uden løn, inden du fratræder, kan de ikke modregnes.

Kan min arbejdsgiver sende faste medarbejdere hjem og lade arbejdet udføre af offentligt støttede kolleger som fx virksomhedspraktikanter?

Nej, en arbejdsgiver kan ikke lade virksomhedspraktikanter overtage de faste medarbejderes arbejdsopgaver under en hjemsendelse efter lønkompensationsordningen.

Kan min arbejdsgiver indtræde i ordningen, mens virksomheden har ansatte hjemsendt uden løn som følge af force majeure?

Det følger af trepartsaftalen, at din arbejdsgiver kan anvende den nye lønkompensationsordning, hvis han eller hun fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Virksomheder, der eventuelt allerede har gjort brug af muligheden for hjemsendelse uden løn, kan godt søge om lønkompensation, hvis de forinden ophører med at gøre brug af muligheden for hjemsendelse uden løn.

Kan jeg som ansat arbejde andetsteds under hjemsendelsen?

Du skal som medarbejder stå til rådighed for din arbejdsgiver med dags varsel. Hvis du opfylder den betingelse, kan du efter aftale med din arbejdsgiver påtage dig anden beskæftigelse, mens arbejdsgiveren fortsat modtager lønkompensation. Arbejdsgiveren skal i givet fald fortsat betale fuld løn til dig.

Har du i forvejen et bijob, kan du fortsat udføre dette, men hvis du ønsker at forøge arbejdstiden i bijobbet, så skal det aftales med arbejdsgiveren, der modtager lønkompensation.

I hvilket omfang har jeg mulighed for at tage efteruddannelse i lønkompensationsperioden?

Du kan efter aftale med din arbejdsgiver deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomheden eller du selv søger og modtager VEU-godtgørelse eller SVU samtidig. Hverken din arbejdsgiver eller du selv kan modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse eller SVU.

Hvis du under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal du kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af din arbejdsgiver eller af dig selv.

Du og din arbejdsgiver kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, hvis der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan dit løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden.

Efter endt uddannelsesperiode kan din arbejdsgiver søge lønkompensation fra staten, hvis han eller hun opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

Kan lønkompensation kombineres med lønnedgangsaftaler?

Der kan indgås aftaler om lønnedgang på den enkelte virksomhed forud for ansøgning om at indtræde i lønkompensationsordningen.

Aftalerne skal ske i overensstemmelse med din ansættelseskontrakt og overholde alle overenskomstmæssige og lovgivningsmæssige regler samt være aftalt på en måde, så lønnen er ændret inden indtræden i ordningen. Lønnen kan for eksempel ikke nedsættes til et lavere beløb end mindstelønnen på mindstelønsoverenskomster eller normallønnen på normallønsoverenskomster. 

Din arbejdsgiver skal indgå aftalen med medarbejderrepræsentanterne. Er der ikke en medarbejderrepræsentant, skal aftalen indgås med den berørte gruppe af medarbejdere og kan kun gennemføres, hvis der er et flertal herfor i medarbejdergruppen.

Uanset, hvordan aftalen er indgået, skal den også accepteres af den enkelte medarbejder, hvis aftalen ændrer dine eller dine kollegers individuelle ansættelsesvilkår. Er der indgået en sådan aftale om lønnedgang, kan din arbejdsgiver betinge sig, at I som medarbejdere hver især accepterer aftalen som betingelse for fortsat ansættelse.

Er der indgået aftale om lønreduktion forud for ansøgning om indtræden i ordningen, skal du ikke afvikle de 5 feriedage eller fridage.

Her kan du læse mere om coronakrisen
Vi har desuden samlet spørgsmål og svar om alt det, der er relevant for dig i forhold til coronakrisen. Det finder du her.