For det meste bliver parterne enige om en ny overenskomst, men af og til er uenigheden så stor, at det ender med konflikt.
For det meste bliver parterne enige om en ny overenskomst, men af og til er uenigheden så stor, at det ender med konflikt. Foto: Shutterstock
14. februar 2021

Overenskomst 2021: Sådan er du stillet, hvis der bliver strejke eller lockout

Af og til ender forhandlingerne med konflikt.

Ansatte i kommuner, regioner og staten er ved at få ny overenskomst. For det meste indgår de faglige organisationer, der er samlet i forhandlingsfællesskaber, en aftale med arbejdsgiverne, som medlemmerne skal stemme om. Men hvis uenigheden om vilkårene i den nye overenskomst er for stor, kan der udbryde konflikt i form af strejke og lockout.

Hvis der bliver strejke
Strejken starter med et strejkevarsel, hvor medlemmerne af en fagforening fra en bestemt dato strejker og dermed ikke får løn for de dage, strejken varer.

Hvis der bliver lockout
Arbejdsgiverens våben er en lockout, ofte som modsvar til strejken. Arbejdsgiverne udsender et lockoutvarsel for medlemmerne af fagforeningen, som fra en bestemt dato dermed ikke skal møde på arbejde og ikke får løn for de dage, de er lockoutede.

Sympatikonflikt
Måske har du hørt begrebet sympatikonflikt. Faggrupper, organiseret i samme eller andre fagforeninger, kan iværksætte en sympatikonflikt. Det gør de ved at nægte at udføre arbejde for en virksomhed, der ikke vil indgå en overenskomst. Dette er dog ikke så udbredt på det offentlige område.

Du er sikret konfliktunderstøttelse
Hvis det skulle ende med konflikt, er du som medlem af fagforeningen sikret konfliktunderstøttelse. Serviceforbundet har en strejkekasse til dette formål. Men det er naturligvis sådan, at konfliktunderstøttelsen kun går til medlemmerne af fagforeningen.

Har du kolleger, som enten ikke er medlem af din fagforening eller kun er medlem af a-kassen, kan du fortælle dem, at det er en god idé at være en del af fællesskabet. 

Kolleger uden for fagforeningen skal som udgangspunkt møde på jobbet
Kolleger, som ikke er medlem af den fagforening, der dækker overenskomstens område, skal under konflikten møde på arbejde, med mindre det ikke er muligt. Er det ikke muligt, står de i princippet uden indtægt, da de ikke er berettiget til at modtage dagpenge under konflikten. Kollegerne må dog alene udføre deres normale opgaver. De må ikke udføre arbejde omfattet af konflikten.

Her kan du læse mere om forhandlingerne om den nye overenskomst på det offentlige område.

Når konflikten slutter
Når en lovlig varslet konflikt er iværksat, betragtes ansættelsesforholdet principielt som ophørt. Det fremgår dog af den såkaldte fortrædigelsesklausul i hovedaftalen, at der ikke for nogen af parternes side må finde "fortrædigelse" sted i anledning af arbejdsstandsningen. Det betyder, at de ansatte som udgangspunkt har ret til straks at genindtræde i deres tidligere stillinger ved arbejdskonfliktens ophør.

Ansatte, der på grund af sygdom, barselsorlov eller andre forhold ikke møder ved konfliktens ophør, betragtes som genindtrådt med den virkning, at evt. løn, løn under sygdom, løn under barsel eller andre ydelser betales af arbejdsgiveren fra dette tidspunkt. Den ansatte har dog pligt til at underrette arbejdsgiveren om og dokumentere fraværet på sædvanlig måde.

Ansatte, der har indgået aftale med arbejdsgiveren om ferie, der skal holdes efter konfliktperiodens ophør, kan afvikles som planlagt.