Mange er i starten af det nye år hjemme med syge børn. Foto: Shutterstock
19. januar 2022

Mit barn har Corona, må jeg blive hjemme fra arbejdet?

Smittetallene er voldsomst høje. Og mange må blive hjemme fra arbejdet, fordi de har børn, der er smittet med Corona eller er syge af noget andet. Her kan du se dine rettigheder.

Mit barn har Corona, må jeg blive hjemme fra arbejdet?
Hvis dit barn bliver smittet med coronavirus, så er du som forælder i forhold til fravær stillet på samme måde, som ved enhver anden sygdom hos dit barn.

Men du vil med meget stor sandsynlighed selv blive pålagt hjemmekarantæne som nær kontakt i hjemmet.

Frem til 28. februar 2022 gælder der en særlig ret til barselsdagpenge til den ene af forældrene til hjemsendte børn eller børn, der er smittet med covid-19 og er til og med 13 år. Ordningen gælder for op til 10 arbejdsdage pr. barn og forudsætter, at ingen af forældrene kan arbejde hjemmefra.

Mit barn er sygt, men ikke af Corona 
Ved akut opstået sygdom har den ene forælder ret til at holde fri fra arbejdet, hvis ens tilstedeværelse er tvingende nødvendig, force majeure.

Det gælder også, hvis dit barn kommer til skade i skole eller daginstitution. Det fremgår af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.

Det er ikke nærmere bestemt i loven, hvad der skal forstås ved ”akut opstået sygdom”, som gør ens tilstedeværelse tvingende nødvendig. Men det skal normalt forstås sådan, at fraværet er af kort varighed, 1. sygedag, indtil du har kunnet tage andre forholdsregler i forhold til den akut opståede sygdom.

De fleste overenskomster indeholder regler om frihed på barns 1. sygedag. Hvis du er omfattet af en overenskomst, er fravær ved barns sygdom eller ulykke typisk betinget af:

  • at barnet er under 18 år
  • at barnet opholder sig hos dig
  • at det er nødvendigt at blive hjemme af hensyn til barnet
  • at det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked i så god tid som muligt, inden du skulle have mødt på arbejde.

Har jeg ret til løn, når mit barn er sygt?
Hvis du skal have ret til løn på dit barns 1. sygedag, skal det fremgå af din ansættelseskontrakt eller af lokale regler på arbejdspladsen. Det kan også være, at du er omfattet af en overenskomst, der giver ret til løn på barns 1. sygedag.

Nogle overenskomster giver ret til 2 eller flere dages fravær med løn. Hvis begge forældre har ret til at holde fri, er det kun den ene, der kan få helt eller delvist fri på barnets sygedage. Der kan altså ikke være en 1. sygedag, 2. sygedag osv. for både far og mor i samme sygdomsperiode.

Hvis du ikke har ret til løn på dit barns 1. sygedag, har din arbejdsgiver ret til at trække i lønnen, hvis du udebliver på grund af barnets sygdom.

Hvis du vil kende dine vilkår ved barns sygdom, skal du enten kontakte din arbejdsgiver eller din fagforening.

Hvad er reglerne, hvis mit barn er alvorligt sygt?
Hvis dit barn bliver alvorligt syg, og du er nødt til at stoppe med at arbejde eller modtage dagpenge fra din a-kasse for at passe det, kan du måske få dagpenge. Retten til dagpenge kommer an på, om det er en sygdom, der medfører behov for hospitalsindlæggelse eller en behandling i hjemmet, der kan sidestilles hermed.

Det er en god idé, at du taler med din arbejdsgiver eller fagforening. Din arbejdsgiver eller fagforening kan fortælle dig, om din overenskomst giver dig ret til at tage fri for at passe dit syge barn.

Hvis du ikke er dækket af en overenskomst, kan du kun få fri, hvis du laver en aftale med din arbejdsgiver. Du har altså ikke en lovsikret ret til orlov, når dit barn bliver alvorligt sygt.

Hvis du er ledig, skal du kontakte din a-kasse.

Har du ret til at tage fri for at passe dit barn, er der nogle generelle betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Betingelserne er, at:

  • dit barn er under 18 år
  • lægen, der behandler dit barn, vurderer, at det samlede sygdomsforløb varer mindst 12 dage - sygdomsforløbet kan både være indlæggelse på hospital eller lignende behandlingsinstitution samt behandling eller pleje i hjemmet, som kan sidestilles med hospitalsophold
  • du stopper med at arbejde eller går på nedsat tid i forbindelse med barnets sygdom
  • du opfylder det beskæftigelseskrav, der giver ret til barselsdagpenge.

Hvis du er enlig forsørger, har du ret til dagpenge, selvom dit barn er indlagt mindre end 12 dage.

Hvem har ret til omsorgsdage?
Alle offentligt ansatte fædre og mødre har ret til omsorgsdage til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år.

Er du offentligt ansat og er blevet forælder efter den 1. oktober 2005, har du ret til 2 årlige omsorgsdage per barn. Retten gælder fra og med fødselsåret og til og med det år, hvor barnet fylder syv år.

Hvis du er ansat i en privat virksomhed, fremgår det af din overenskomst, kontrakt eller lignende, om du har ret til omsorgsdage.

Kilde FH og borger.dk