06. jul. 2020

Må min arbejdsgiver holde øje med mig på mit job?

Smartphones, computere, tablets, video og GPS’er gør det muligt for arbejdsgivere at kontrollere dig og dine kolleger på arbejdspladsen og hjemme. Her får du reglerne.

Faglig
Billede til nyheden Må min arbejdsgiver holde øje med mig på mit job?
Din arbejdsgiver kan kontrollere dig og dine kolleger på flere måder. Via smartphone, computer, GPS og som her video.

Selvom din arbejdsgiver kan overvåge dig, må det som udgangspunkt ikke ske, uden at du er blevet underrettet senest 6 uger, inden kontrollen starter.

Dog kan virksomheden underrette jer efterfølgende, men kun hvis formålet med kontrolforanstaltningerne vil gå tabt, hvis ikke de iværksættes straks. I dette tilfælde skal underretningen gives hurtigst muligt med begrundelse for, at 6-ugers fristen ikke kunne overholdes.

Tv-overvågning skal skiltes
En arbejdsgiver kan foretage tv-overvågning på arbejdspladsen, hvis der er en saglig grund til det, og overvågningen ikke er mere omfattende end nødvendigt.

Begrebet ”arbejdsplads” skal forstås bredt og omfatter alle steder, hvor der udføres arbejde. Områder, hvor der for eksempel kun færdes rengøringspersonale fra et rengøringsfirma eller eksterne vikarer, er også omfattet af begrebet arbejdsplads.

Private virksomheder og offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af arbejdspladser, skal opsætte skilte eller på anden tydelig måde oplyse om overvågningen. Det står i tv-overvågningsloven.

Som ansat skal du have oplysning om:

 • At der er tv-overvågning
 • Hvad formålet er med tv-overvågningen
 • I hvilke tilfælde tv-optagelserne kan blive gennemgået og videregivet til politiet.
 • Hvor længe din arbejdsgiver opbevarer tv-optagelserne.

Du skal have besked inden tv-overvågning
Du skal som udgangspunkt have besked, inden tv-overvågningen sættes i gang. Nye medarbejdere skal have besked, når de bliver ansat eller senest, når de begynder at arbejde i tv-overvågede lokaler.

Billedoptagelser fra tv-overvågning til kriminalitetsforebyggende formål skal slettes senest 30 dage efter, at de er optaget. Kravet om sletning gælder ikke, hvis en optagelse skal bruges i en konkret sag for eksempel i forbindelse med en bortvisningssag på grundlag af optagelser fra tv-overvågning.

Arbejdsgiveren kan i dette tilfælde opbevare optagelsen af den person, som tvisten drejer sig om, men som udgangspunkt ikke af andre personer. Arbejdsgiveren skal underrette den pågældende om opbevaringen inden for 30-dages fristen. Den person, sagen drejer sig om, har krav på at få udleveret en kopi af optagelsen.

Hvis optagelserne ikke er sket til kriminalitetsforebyggende formål, men f.eks. er foretaget for at overvåge tekniske installationer eller lignende, gælder kravet om sletning efter 30 dage ikke. I denne situation skal optagelserne slettes, når der ikke længere er et sagligt behov for at opbevare dem.

GPS-overvågning af køretøjer
En arbejdsgiver kan bruge GPS til at lokalisere køretøjer anvendt af dig og dine kolleger i arbejdstiden, for eksempel for at kunne overvåge transport af personer eller varer, ligesom overvågning efter omstændighederne kan være begrundet i hensynet til de ansattes sikkerhed.

Det er en forudsætning for GPS-overvågning, at du og dine kolleger får information om overvågningens formål og omfang og om anvendelsen af de indsamlede oplysninger, inden GPS-overvågningen etableres.

Din arbejdsgiver må ikke overvåge chaufførens adfærd eller opholdssted. Virksomheden skal sørge for, at de indsamlede oplysninger ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med de formål, som de oprindeligt blev indsamlet til.

Hvis privat brug af et køretøj er tilladt, skal arbejdsgiveren sørge for, at du har mulighed for at slukke GPS-overvågningen, hvis køretøjet anvendes privat.

Der skal være en saglig grund
Du er beskyttet af Databeskyttelsesloven, og det betyder, at kontrollen kun må ske, hvis der er et gyldigt behandlingsgrundlag, og hvis de overordnede betingelser om saglighed og proportionalitet er opfyldt. Ud over databeskyttelsesreglerne er spørgsmålet om kontrol af medarbejdere reguleret i aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.

Du er også dækket af aftale mellem DA og LO (nu FH) om kontrolforanstaltninger.

I den står der blandt andet:

 • Kontrolforanstaltningerne skal være sagligt begrundet i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål
 • De må ikke være krænkende over for de ansatte
 • Arbejdsgiveren skal som hovedregel underrette de ansatte om kontrolforanstaltninger senest 6 uger, inden de iværksættes
 • Den enkelte arbejdstager kan ikke samtykke til iværksættelsen af kontrolforanstaltninger
 • På hjemmearbejdspladser må der ikke indføres kontrolforanstaltninger, der krænker privatlivets fred.

Aftaler om overvågning og kontrol
Hvis din arbejdsplads har et samarbejdsudvalg, bør orienteringen ske i samarbejdsudvalget, alternativt gives til tillidsrepræsentanten. 

Det bedste vil være, hvis I indgår en egentlig lokalaftale om kontrolforanstaltningerne og om eventuelt konsekvenser ved overtrædelse.

Du kan altid hente hjælp i din fagforening, hvis din arbejdsgiver vil indføre kontrol på arbejdspladsen, eller du mener, at virksomheden ikke overholder reglerne.

Vil du vide mere om databeskyttelse?
Reglerne om behandling af dine data i forbindelse med overvågning findes i Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforholdet.

Sådan kan din arbejdsgiver kontrollere

Kontrolforanstaltninger kan blandt andet være:

 • GPS
 • Data fra computer, smartphone og tablets
 • E-mail
 • Prøvekøb 
 • TV-overvågning
Se mere

Relaterede nyheder