16. jan. 2024

Udtalelse fra chef om graviditet var chikane

Da arbejdsgiveren fik besked om en medarbejders graviditet, var reaktionen: ”Jeg håber ikke, at der er flere, der er gravide." Men den udtalelse kan karakteriseres som chikane, siger Ligebehandlingsnævnet.

Faglig
Billede til nyheden Udtalelse fra chef om graviditet var chikane
Foto: Shutterstock

Ligebehandlingsnævnet har afgjort en sag om en kvindelig medarbejder, der blev afskediget under sin graviditet. Inden afskedigelsen havde medarbejderen oplyst arbejdsgiveren om en anden kollegas graviditet, hvortil arbejdsgiverens svar var, at han ikke håbede, at der var flere, der var gravide. Medarbejderen var selv gravid på dette tidspunkt, men havde ikke oplyst arbejdsgiveren om det.

Afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet i september 2023 slog fast, at arbejdsgiverens udtalelse kunne karakteriseres som chikane. Desuden fandt nævnet, at afskedigelsen var uberettiget, og at arbejdsgiveren havde indført unødige repressalier over for kvinden. 

”Sagen viser, at det er vigtigt at gå til sin fagforening i lignende situationer,” siger jurist i Serviceforbundet Julie Duelund, og fortsætter: 

”Vi kan se, at Ligebehandlingsnævnet ser med alvor på sager, hvor gravide bliver afskediget eller chikaneret på grund af deres graviditet. Det er sager, fagforeningen kan hjælpe med at føre, og derfor er opfordringen herfra, at du straks kontakter din fagforening, hvis du oplever forskelsbehandling, når du er gravid.”

Sagen i sin helhed
En kvinde klagede over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at hun var blevet afskediget under sin graviditet.

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at kvindens graviditet ikke indgik i beslutningen om at afskedige hende. Nævnet lagde vægt på den tidsmæssige sammenhæng mellem afskedigelsen og kvindens oplysninger om sin graviditet, samt at kvinden under ansættelsen ikke havde modtaget skriftlige advarsler eller påtaler for de påståede samarbejdsvanskeligheder og kundeklager. Kvinden fik derfor medhold i denne del af klagen.

Kvinden klagede også over chikane i forbindelse med, at arbejdsgiveren havde udtalt, at han håbede, at der ikke var flere, der var gravide.

Hun fik medhold i klagen, fordi udtalelsen blev vurderet til at være egnet til at skabe et truende og ubehageligt klima for kvinden, der var gravid på tidspunktet for udtalelsen. Det var uden betydning, at bemærkningen var sagt i spøg, og at arbejdsgiveren på tidspunktet for udtalelsen ikke vidste, at kvinden var gravid.

Kvinden klagede desuden over repressalier, fordi arbejdsgiveren – efter, at kvinden havde indbragt sagen for Ligebehandlingsnævnet – ændrede en række retningslinjer for kvinden. Kvinden fik medhold.

Hvad er Ligebehandlingsnævnet?

Ligebehandlingsnævnet er et uafhængigt nævn, der træffer afgørelse i sager om forskelsbehandling.

Nævnet bistås af et sekretariat, der er placeret i Ankestyrelsen. Ligebehandlingsnævnets sekretariat forbereder sagerne. Ligebehandlingsnævnet blev oprettet i 2009.

Ligebehandlingsnævnet afgør sager om forskelsbehandling. Inden for arbejdsmarkedet er diskriminationsgrundene:

 • Køn
 • Race
 • Hudfarve
 • Religion eller tro
 • Politisk anskuelse
 • Seksuel orientering
 • Alder
 • Handicap
 • National oprindelse
 • Social oprindelse
 • Etnisk oprindelse
 • Kønsidentitet
 • Kønsudtryk
 • Kønskarakteristika

Relaterede nyheder