20. feb. 2024

OK24: Se hovedpunkterne i OK-forligt for regionalt ansatte

Den 20. februar 2024 har Forhandlingsfællesskabet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn indgået et 2-årigt forlig for ansatte i de 5 regioner. Se hovedpunkterne her.

OK24
Billede til nyheden OK24: Se hovedpunkterne i OK-forligt for regionalt ansatte
Forliget for ca. 150.000 regionalt ansatte er i hus.

Den samlede økonomiske ramme følger resultatet fra statens område på 8,8 procent. 

Økonomisk oversigt over forlig med RLTN

  2024 2025 I alt
Generelle lønstigninger inkl.
reguleringsordningen
5,76 % 0,77 % 6,53 %
Organisationsmidler   2,00 % 2,00 %
Øvrige forbedringer 0,05 % 0,02 % 0,07 %
Forbedringer i alt 5,81 % 2,79 % 8,60 %

Hertil kommer en forventet reststigning op i alt 0,2 % i OK-perioden og dermed en samlet økonomisk ramme på 8,8 %.

Der er aftalt en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025, som skal sikre balance mellem den offentlige og privat lønudvikling, så medarbejdere i regionerne kan undgå et lønefterslæb.

Trepartsmidler
Ud over rammen på de 8,8 procent vil der hen over de kommende dage også blive indgået aftaler med de enkelte organisationer. I disse aftaler vil der blandt andet indgå udmøntning af trepartsmidler på 2,3 mia. kroner.

Endelig er der indgået aftale om rammerne for den lokale udmøntning af i alt 540 mio. kr. over de næste 2 år fra trepartsaftalen til lokalløn. Midlerne er målrettet psykiatrien, akutområdet, medicinske område og yderområder. Midlerne er ud over rammen på 8,8 procent.

Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse
Den særlige feriegodtgørelse forhøjes med 0,54 procentpoint til 1,49 procent pr. 1. maj 2024.

Udvikling af regionale arbejdspladser
Parterne har aftalt at samarbejde for at imødegå manglen på arbejdskraft og samtidig sikre attraktive arbejdspladser i regionerne.

Der skal blandt andet sættes mål og aftales indsatser for udviklingen inden for følgende:

  • Arbejdstilrettelæggelse
  • Arbejdsfællesskaber, uddannelse og kompetencer
  • Fælles om fuld tid
  • Arbejdsmiljø og sygefravær
  • Faglighed, frisættelse og afbureaukratisering

Opsparing af frihed
En ny aftale om opsparing af frihed giver medarbejderne mulighed for at opspare afspadsering og særlige feriedage til senere afvikling. Opsparingen kan udgøre op til 15 dage i alt, og aftalen træder i kraft 1. april 2025.

Det er aftalt i den kommende overenskomstperiode at analysere fritvalgsmodeller tilpasset de regionale forhold.

Barsel
Lønretten til far/medmor øges med 3 uger i fraværsperioden efter den 10. uge efter fødslen. Også adoptanter får 3 ugers ekstra barsel. Lønretten til soloforældre øges med 10 uger. Lønretten til flerlingeforældre øges med 13 uger til hver under forudsætning af, at lovforslaget nr. L 96 om ændring af barselsloven vedtages i sin helhed. Ændringen gælder flerbørnsforældre, hvor mindst ét af børnene er født den 1. april 2024 eller senere.

Lavtløn
Der afsættes 15,1 mio. kr. til de lavestlønnede i regionerne.

Arbejdsmiljø
Parterne vil i regi af ’Sammen om udviklingen af de regionale arbejdspladser’ drøfte og iværksætte strategiske tiltag på arbejdsmiljøområdet. Derudover vil der fortsat være mulighed for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter for at deltage i uddannelse i psykisk arbejdsmiljø.

Natarbejde
Parterne er blevet enige om en anbefaling om højest 3 nattevagter i træk og maks. 1 nattevagt om ugen for gravide. Desuden skal natarbejde indgå i de årlige arbejdsmiljødrøftelser.

Overenskomstdækning af pensionerede
Der sker en ændring af dækningsområdet, sådan at pensionister, som genoptager beskæftigelse, bliver omfattet af overenskomsterne fuldt ud. Det skal gøre det nemmere for tjenestemænd og andre, der er gået på pension, at genoptage beskæftigelsen, hvis de ønsker det.

Tillidsrepræsentanter
Tillidsrepræsentanter gives mulighed for at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden. Et møde kan for eksempel planlægges i forbindelse med introduktion til arbejdspladsen for nye medarbejdere.

Se hele forliget her

Relaterede nyheder