15. apr. 2021

Må min arbejdsgiver så ansætte en ny i mit job, hvis jeg bliver fyret?

Svaret på dette afhænger af omstændighederne ved din fyring.

Faglig
Billede til nyheden Må min arbejdsgiver så ansætte en ny i mit job, hvis jeg bliver fyret?
Din arbejdsgiver har ikke ret til uden videre at fyre dig for at ansætte en anden i det samme job.

Afskedigelse skal som hovedregel kun accepteres, hvis enten medarbejderen ikke løser sine arbejdsopgaver, eller hvis virksomhedens behov tilsiger en afsked, for eksempel som følge af nødvendige besparelser eller bortfald af opgaver.

- Din arbejdsgiver kan altså ikke uden videre fyre dig og erstatte dig med en anden, der skal lave nøjagtig det samme som dig, medmindre en række betingelser er opfyldt, siger advokat i Serviceforbundet Anders Dupont Dall.

Din arbejdsgiver kan godt fyre dig og ansætte en anden i din stilling, hvis

  • Du er fyret, fordi du væsentligt har misligholdt dit job. Altså, hvis du for eksempel ikke møder til aftalt tid flere gange eller ligefrem udebliver fra arbejdet uden grund, har opført dig grænseoverskridende på jobbet og lignende.
  • Du er fyret, fordi din stilling har udviklet sig til at kræve et helt andet kompetenceniveau, end det du har. Altså hvis din stilling bliver ændret i en sådan grad, at din afløser skal have et højere eller andet uddannelsesniveau end dig.

Man kunne i stedet efteruddanne

- Jeg vil dog anse det for at være både god skik og en retlig forpligtelse, hvis din arbejdsgiver tilbyder at opkvalificere dig i stedet for at fyre dig og ansætte en anden. Det kan jo være, at du kan beholde jobbet, hvis du får en relevant efteruddannelse. Det må være fair at give medarbejderen en chance for at udvikle sig. Faktisk er det jo en del af ledelsesretten at kræve, at medarbejderne udvikler sig i jobbet, og den ret forpligter, siger Anders Dupont Dall.

- Det koster naturligvis penge og tid at opkvalificere medarbejdere, men arbejdsgiveren skal huske på, at en ny medarbejder skal sættes ind i det nye job, og det går der også tid med. Der er selvfølgelig grænser. Men arbejdsgiver har en betydelig forpligtelse til at udvikle medarbejderne i det omfang, medarbejderen har ressourcerne hertil.

Saglige og usaglige fyringer

Nedskæringer, omlægninger, omstruktureringer og almindelige besparelser er som nævnt normalt gyldige grunde til afskedigelser.

Derimod er det usagligt at fyre på grund af alder, køn, etnicitet, graviditet og handicap. Hvis det sker, så kan din fagforening hjælpe dig.

Netop i forhold til at kunne kræve en saglig behandling ved afsked, står man meget ringe, hvis man er ansat som timelønnet i den private sektor uden for en overenskomst. Her er lønmodtagerne i meget vidt omfang underlagt arbejdsgivers moral.

Også derfor er det så vigtigt at være ansat i et overenskomstdækket arbejde.

Nedskæringer

Bliver du fyret sammen med en del andre kolleger med den begrundelse, at din arbejdsplads skal skære ned, så vil det være mistænkeligt og underligt, hvis arbejdsgiveren hurtigt derefter begynder at ansætte igen.

Mange af opgaverne skal stadig udføres, selv om der bliver skåret ned. Det er lovligt for arbejdsgiveren at bede de tilbageblevne løse nogle af de opgaver, som de opsagte medarbejdere udførte.

- Vi ser af og til, at en arbejdsplads, der tidligere har fyret en del medarbejdere, begynder at ansætte igen, og også i de samme typer job, som de opsagte medarbejdere havde. Det er svært at sige, hvor længe der skal gå, før det er i orden. I nogle brancher går det hurtigt op og ned i forhold til kunder og indtjening, og derfor kan en virksomhed måske godt skære ned og så få brug for en del medarbejdere igen et halvt år efter. Vores udgangspunkt vil være, om arbejdsgiver på tidspunktet, hvor beslutningen om afskedigelse blev truffet, enten vidste eller burde vide, at han fik brug for arbejdskraften igen, siger Anders Dupont Dall.

Kontakt din fagforening

Anders Dupont Dall råder dig til at kontakte fagforeningen, hvis en fyring ikke virker ok, og hvis arbejdsgiveren bruger fyringen til at erstatte dig med en anden, chefen hellere vil have.

- Hvis du mener, at du er blevet sagt op, fordi arbejdsgiveren hellere vil have en anden end dig til at udføre det samme arbejde, så kan det være, at din opsigelse er usaglig begrundet. Det kan din fagforening hjælpe dig med, og hvis arbejdsgiveren ikke kan give en saglig begrundelse, så kan du have krav på en erstatning, typisk i form af et antal måneders løn, slutter Anders Dupont Dall.

Kan jeg stoppe på jobbet med det samme?

Nej, det kan du sædvanligvis ikke. I din ansættelseskontrakt står dit opsigelsesvarsel. Det kan være kort de første 3 måneder af din ansættelse, som ofte kaldes prøvetid. Derefter er dit eget opsigelsesvarsel som regel en måned.

Skal jeg møde på job efter, at jeg har sagt op?

Ja, det skal du som udgangspunkt, medmindre du har aftalt andet med din arbejdsgiver. Dermed skal du passe dit arbejde som hidtil i den periode, dit opsigelsesvarsel løber.

Skal min arbejdsgiver have min opsigelse skriftligt?

Det er en rigtig god idé at give din arbejdsgiver et papir på, at du har sagt op. Det fungerer som dokumentation på din opsigelse. Er du ansat efter funktionærloven, er det et krav, at du siger op skriftligt. Det står også i mange ansættelseskontrakter.

Hvad skal der stå i min opsigelse?

Du skal datere din opsigelse. Du skal skrive, at du siger op fra dags dato. Og du skriver, hvornår du har sidste arbejdsdag i forhold til dit opsigelsesvarsel. Og så skal du skrive under. Du kan aflevere din opsigelse personligt, eller du kan sende den til din arbejdsgiver på en mail eller eventuelt en sms, men sørg for at sikre dig, at din arbejdsgiver har modtaget din opsigelse.

Skal jeg skrive, hvorfor jeg siger op?

Nej, du er ikke forpligtet til at begrunde din opsigelse.

Skal jeg afvikle afspadsering i mit opsigelsesvarsel?

Der er forskellige regler for afspadsering. Det er ikke alle, der optjener afspadsering. Det vil derfor afhænge af, om du opsparer afspadsering eller ej, samt hvad reglerne er for afholdelse af afspadsering. Sørg derfor for at aftale med din arbejdsgiver, at optjent afspadsering skal holdes inden fratræden eller udbetales ved fratræden.

Skal jeg afvikle ferie i mit opsigelsesvarsel?

Udbetaling af ferie ved fratræden: Det fremgår af ferielovens § 26, at lønmodtageren har krav på at få udbetalt optjent, ikke afholdt ferie i forbindelse med fratræden. Dette sker ved, at ikke afholdt betalt ferie konverteres til feriegodtgørelse. Det kan enten udbetales af arbejdsgiveren, FerieKonto, eller den, der administrerer feriegodtgørelsen.

Din arbejdsgiver kan bestemme, at du som lønmodtager skal holde ferie i opsigelsesperioden. Dette skal dog varsles 3 måneder i forvejen, når der er tale om hovedferien, det vil sige de 3 uger, du som lønmodtager har ret til at holde i sammenhæng.

I forhold til de resterende feriedage skal arbejdsgiveren varsle dette med 1 måned (ferielovens § 9, stk. 2). Det betyder, at hvis du har et opsigelsesvarsel på 1 måned (eller derunder), så kan arbejdsgiveren ikke pålægge dig at holde ferie i opsigelsesperioden.

Hvis du ønsker det, kan du dog aftale med din arbejdsgiver at holde ferie i opsigelsesperioden. Bemærk, at der også er særlige regler i forhold til fritstilling.

Kan jeg tage opsparet ferie med over til den nye arbejdsgiver?

Optjent, ikke afholdt ferie bliver udbetalt ved fratræden som feriegodtgørelse, og bliver indbetalt til FerieKonto eller til en feriekort-ordning.

Holder du ferie hos din nye arbejdsgiver, kan du hæve feriegodtgørelsen, hvis du ikke har optjent nok feriedage med løn hos den nye arbejdsgiver.

Med den nye ferielov optjener du ferie løbende, og du vil derfor optjene ferie fra starten hos den nye arbejdsgiver. Det kan også være, at du kan indgå en aftale med den nye arbejdsgiver om at holde forskudsferie.

Hvad sker der med min 6. ferieuge, hvis jeg har ret til den?

Hvis du ikke når at holde den 6. ferieuge, inden du fratræder, mister du retten til ferieugen hos din nye arbejdsgiver. I nogle overenskomster vil det betyde, at din arbejdsgiver i stedet udbetaler ferieugen direkte til dig med den sidste lønudbetaling. I andre overenskomster skal du selv anmode om at få den 6. ferieuge udbetalt.

Den optjente ferie kan således ikke bruges hos en ny arbejdsgiver, men da man med den nye ferielov optjener ferie løbende, vil man optjene ferie fra starten hos den nye arbejdsgiver. Det kan også være, at du kan indgå en aftale med den nye arbejdsgiver om at holde forskudsferie.

Kan min arbejdsgiver tilbageholde min løn, fordi jeg siger op?

Nej, det har din arbejdsgiver ikke ret til. Du skal have løn for det arbejde, du har udført, både før opsigelsen og det arbejde, du udfører i din opsigelsesperiode. Kontakt din tillidsrepræsentant eller fagforening, hvis det giver problemer.

Har jeg krav på at få en anbefaling af min arbejdsgiver?

Nej, det har du ikke krav på. Men hvis I har haft et godt samarbejde, vil din arbejdsgiver ofte være villig til at skrive en anbefaling, som du kan vedlægge, når du søger nyt job.

Har jeg krav på at få fri til jobsøgning?

Som udgangspunkt skal du passe dit arbejde i din opsigelsesperiode, og derfor har du ikke automatisk ret til at få fri for at søge job, medmindre du er ansat som funktionær. Retten til frihed til at søge job i arbejdstiden gælder også for funktionærer, der selv siger op, jf. funktionærlovens § 16.

Men du kan ofte aftale med din arbejdsgiver, at du får fri til jobsamtaler, som ofte ligger inden for almindelig arbejdstid. Måske vil din arbejdsgiver bede dig om at bruge afspadsering eller en feriedag på at gå til en jobsamtale. 

Kan jeg sige op, mens jeg holder ferie?

Du har som udgangspunkt ret til at sige op under ferie. Det sker på samme vilkår, som du normalt har ret til at sige op. Der kan dog stå andet i din ansættelseskontrakt eller overenskomst.

Kan jeg sige op, mens jeg er sygemeldt?

Ja, det kan du godt. Hvis du er sygemeldt og vil sige op, er det en god idé at tale med din tillidsrepræsentant eller fagforening, så du er sikker på at overholde reglerne.

Kan jeg sige op, mens jeg holder barselsorlov?

Ja, det kan du godt efter de almindeligt gældende regler. Hvis du får løn under barsel, vil du fortsat få din løn udbetalt til udgangen af dit opsigelsesvarsel. Herefter vil du som regel kunne få barselsdagpenge.

Du kan ikke få barselsdagpenge, hvis du modtager kontanthjælp eller ledighedsydelse. Er du medlem af en a-kasse, kan du modtage barselsdagpenge, hvis du er meldt ledig samt har dagligt samvær med dit barn.

Får jeg karantæne, hvis jeg selv siger op og bliver ledig?

Du skal kontakte din a-kasse og høre, hvordan reglerne er. Hvis du selv siger op uden at have et andet job på hånden, så kaldes det selvforskyldt ledig, og det kan betyde noget for din ret til dagpenge i en periode.

Kan jeg starte i et nyt job i opsigelsesperioden?

Nej, det kan du som udgangspunkt ikke. Hvis din nye arbejdsgiver meget gerne vil have dig til at starte i jobbet, inden din opsigelsesperiode er slut, kan du prøve at tale med din arbejdsgiver om det.

Selv, hvis du er fritstillet, kan du ikke blot starte nyt arbejde. Hvis der er tale om arbejde i en konkurrerende virksomhed, kan du blive bortvist i din fritstillings- og opsigelsesperiode. Du kan derfor ikke med sikkerhed starte nyt arbejde i opsigelsesperioden, mens du er fritstillet.

Relaterede nyheder