20. jun. 2022

Nye regler for barsel træder i kraft 2. august

Bliver dit barn født den 2. august eller senere, er det nye barselsregler, der gælder. Hensigten bag de nye regler er at give familier mere fleksibilitet og ligestilling.

Faglig
Billede til nyheden Nye regler for barsel træder i kraft 2. august
Der skal være mere ligestilling mellem forældrene, når det kommer til at tilbringe tid med baby. Illustration: Beskæftigelsesministeriet

I år kommer der til at være forskel på, hvilke barselsregler, der gælder, alt efter om dit barn bliver født 1. eller 2. august.

Bliver det født 2. august eller senere, er det nemlig et sæt nye barselsregler, der gælder.

Med den nye model bliver orlovsugerne med ret til barselsdagpenge efter fødslen som udgangspunkt ligeligt fordelt mellem forældrene, idet begge forældre som udgangspunkt får 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel.

2 af ugerne er øremærket hver forælder og skal holdes i forbindelse med fødslen – præcist som begge forældre skal i dag.

For lønmodtagere bliver yderligere 9 af de 24 uger øremærket og kan ikke overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger kan som udgangspunkt overdrages til den anden forælder. Selvstændige, studerende og ledige bliver ikke omfattet af reglerne om 9 ugers øremærket orlov.

Bedre muligheder for LGBT+ familier og soloforældre
I 2022 kommer familier i mange former, og det er blandt andet derfor, Folketinget har vedtaget den ny orlovsmodel, der også skal give bedre mulighed for orlov for LGBT+ familier og soloforældre.

Fra den 1. januar 2024 bliver det muligt for LGBT+ familier at overdrage orlovsuger til sociale forældre, og for soloforældre bliver det muligt at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem.

Læs mere om de nye regler på borger.dk 

Hvor meget barsel kan jeg holde?

Den 2. august 2022 trådte nye barselsregler i kraft. Princippet er, at orloven deles mere ligeligt mellem forældrene. Hver forælder har øremærket det samme antal uger med mulighed for at overføre nogle af ugerne til hinanden.

Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Derudover har mødre fortsat ret til 4 ugers orlov før fødslen med barselsdagpenge.

De 48 ugers orlov deles ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger skal 2 af ugerne holdes i forbindelse med fødslen.

For lønmodtagere vil yderligere 9 uger være øremærket. Det betyder, at i alt 11 orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket og kan derfor ikke overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan man derimod overdrage til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at holde orloven. 

Hvis man ikke er lønmodtager, men i stedet er selvstændig, ledig eller fx studerende, er man ikke omfattet af reglerne om ni ugers øremærkning. Det betyder, at man kan overdrage op til 22 ugers dagpenge til den anden forælder.

Som mor

 4 ugers graviditetsorlov  

Du kan få barselsdagpenge under graviditetsorloven, som kan holdes 4 uger før, du forventer at føde. 

2 ugers øremærket barselsorlov

Fra dagen efter du har født, har du 2 ugers barselsorlov med ret til barselsdagpenge. De 2 uger kan du ikke overdrage til den anden forælder.

13 ugers barslsorlov, som kan overdrages

Du har 13 uger med ret til barselsdagpenge. Alle og nogle af de 13 uger kan du kan overføre til barnets anden forælder.

9 ugers øremærket barselsorlov

Du har 9 ugers øremærket barselsorlov med ret til barselsdagpenge. De 9 uger kan du ikke overdrage til den anden forælder.

 

Husk, at du senest 3 måneder før din termin skal fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at føde, og hvornår du går på barselsorlov.

 

Som far eller medmor

2 ugers øremærket barselsorlov

Fra dagen efter du har født, har du 2 ugers barselsorlov med ret til barselsdagpenge. De 2 uger kan du ikke overdrage til den anden forælder.

13 ugers barslsorlov, som kan overdrages

Du har 13 uger med ret til barselsdagpenge. Alle og nogle af de 13 uger kan du kan overføre til barnets anden forælder.

9 ugers øremærket barselsorlov

Du har 9 ugers øremærket barselsorlov med ret til barselsdagpenge. De 9 uger kan du ikke overdrage til den anden forælder.

 

Husk, at du senest 4 uger før, du forventer at gå på orlov skal fortælle din arbejdsgiver, hvornår du vil holde dine 2 ugers fædreorlov.

På borger.dk finder et en barselsplanlægger, hvor du kan planlægge jeres barsel.

Hvad er fleksibel forældreorlov?

Har du aftalt med din arbejdsgiver at sprede din fædreorlov, kan du fx holde en uges orlov lige efter fødslen og den anden uge senere, blot inden for de første 14 uger efter fødslen.

Du må også gerne holde fædreorloven som enkeltdage spredt over de 14 uger.

Din fædreorlov svarer til det antal timer, du er ansat. Når du arbejder på fuld tid mandag til fredag, har du 74 timers fædreorlov (2 x 37) at fordele inden for de 14 uger.

Hvad hvis jeg bliver syg under graviditet?

Hvis din læge skønner, at du er syg på grund af din graviditet, har du mulighed for at blive sygemeldt efter de almindelige regler om sygemelding.

Hvis arbejdet derimod har en farlig karakter med risiko for fostret eller graviditeten, så skal din arbejdsgiver tilbyde andre passende arbejdsopgaver. Er det ikke muligt, kan du blive hjemsendt med fuld løn, indtil du overgår til den ordinære graviditetsorlov.

Når du er gravid, kan du gå fra på orlov mindst 4 uger før din termin. Visse overenskomster giver dog ret til at gå på graviditetsorlov 8 uger før termin.

Kan jeg blive fyret, når jeg er gravid

Din arbejdsgiver må ikke afskedige dig på grund af fravær under din graviditet, barsel eller adoption. Dog er det vigtigt, at du varsler dit fravær.

Hvis du føler dig uretfærdigt afskediget på grund af graviditet, barsel eller adoption, så er det din arbejdsgivers ansvar at bevise, at afskedigelsen ikke har noget med de forhold at gøre. Din arbejdsgiver må heller ikke ændre dine arbejdsforhold, så længe du er væk.

Enhver form for negativ forskelsbehandling i forbindelse med graviditet og under orlovsfravær regnes som direkte og ulovlig forskelsbehandling på grund af køn. Blandt andet skal den forælder, der er på orlov, indkaldes til mus-samtaler, lønreguleres og andet på linje med øvrige medarbejdere.

Kontakt altid Serviceforbundet, hvis du bliver fyret under graviditet eller oplever anden diskrimination. Ring til Serviceforbundets eksperter på telefon 70 15 04 00.

Hvad er mine rettigheder, hvis jeg får fertilitetsbehandling?

Hvis du går til undersøgelse eller behandling for barnløshed, behandles fraværet som sygdom. Det betyder, at hvis du har ret til løn under sygdom, får du løn under fraværet. Hvis du ikke har ret til løn under sygdom, kan du eventuelt få sygedagpenge. Det er kun den person, som behandles for barnløshed, der har ret til løn eller sygedagpenge.

Du skal følge de almindelige regler for sygemelding på din arbejdsplads, når du skal være fraværende. Kvinder og mænd i fertilitetsbehandling er særligt beskyttet mod afskedigelse efter ligebehandlingsloven. Den særlige beskyttelse gælder dog først, når den egentlige fertilitetsfremmende behandling er begyndt.

Den særlige beskyttelse gælder ikke den forudgående udredningsfase, hvor det undersøges, hvilken behandling du som kvinde skal gennemgå.

Har jeg ret til fravær fra arbejdet på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser?

Når du er blevet gravid, gælder som hovedregel de almindelige regler for gravide.

Kvinder har ret til fravær i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser, når de finder sted i arbejdstiden.

Hvis din graviditet er sket med kunstig befrugtning, vil der ofte være behov for ret omfattende graviditetsundersøgelser. Det antages, at også sådanne graviditetsundersøgelser berettiger til fravær fra arbejdet.

Arbejdsgiveren udbetaler dagpenge under fravær fra arbejdet på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser, medmindre du er omfattet af en overenskomst, der giver dig bedre rettigheder. Arbejdsgiveren har ikke mulighed for at få refusion for udbetalte dagpenge, som er udbetalt i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser.

Hvad hvis mit barn bliver syg efter fødslen?

Bliver dit barn indlagt på hospitalet inden for de første 46 uger efter fødslen, har du som forælder krav på, at din orlov forlænges eller udsættes med den tid, barnet har været indlagt. Dog kan de to ugers fædreorlov kun udsættes, men ikke forlænges.

Bliver du som mor så syg under barselsorloven, at du ikke er i stand til at passe barnet, kan du få sygedagpenge, og dit barns far kan overtage retten til barselsorloven i moderens første 14 uger efter fødslen. 

Det er din kommunes dagpengekontor, der skal vurdere overførslen af barselsdagpenge fra dig til dit barns far.

Hvor kan jeg læse mere om reglerne for barselsorlov?

Hvad med arbejdsmiljø, når jeg er gravid?

De fleste gravide kan passe arbejdet under det meste af graviditeten. Især når den gravide og arbejdsgiveren går sammen om at tilpasse arbejdet og opgaverne.

På hjemmesiden gravidmedjob.dk kan du læse mere om arbejdsmiljø, APV for gravide, graviditetspolitik, tilpasning af de daglige opgaver, og hvad I ellers kan gøre sammen for at sikre et godt arbejdsmiljø og forebygge sygefravær under graviditet.

Hvad er reglerne ved adoption?

Adoption fra udlandet
Hvis I adopterer fra udlandet, har I ret til barselsdagpenge i op til 4 uger, før I modtager barnet, hvis I skal opholde jer i udlandet. Det gælder for jer begge fra den dag, I rejser til udlandet for at hente barnet.

Perioden kan forlænges med op til 4 uger, hvis I er tvunget til at forlænge opholdet. I kan ikke få barselsdagpenge i mere end de 8 uger, selvom I er nødt til at opholde jer i landet i længere tid.

Adoption fra Danmark
Hvis I adopterer et barn fra Danmark, har I ret til op til 1 uges orlov, inden I får barnet med hjem, hvis I skal opholde jer sammen med barnet på modtagelsesstedet. Orloven kan dog i særlige tilfælde forlænges med op til 1 uge mere til 2 uger i alt.

Når I har modtaget barnet
I kan få barselsdagpenge 46 uger efter den dag, I har modtaget barnet. Modtagelsesdagen er den dag, hvor de formelle betingelser, for at I kan tage hjem med barnet, er opfyldt.

14 ugers orlov til én af jer
I de første 14 uger efter modtagelsen af barnet har én af jer ret til 14 ugers orlov med barselsdagpenge.

I må gerne skiftes til at holde de 14 uger.

2 ugers orlov sammen
Inden for de første 14 uger efter modtagelsen har I ret til at holde 2 ugers adoptionsorlov med barselsdagpenge samtidig. De 2 uger skal være i sammenhæng.

32 ugers barsel med barselsdagpenge
Herefter har I hver især ret til at holde 32 ugers forældreorlov, som I frit fordele mellem jer.

 

Ret til sorgorlov, hvis du mister dit barn

Som forælder kan du have ret til orlov med dagpenge, hvis dit barn er dødfødt eller dør inden det fylder 18 år. Det kaldes sorgorlov.

Det er en lægelig vurdering, om det er en abort eller dødfødsel. Som udgangspunkt er det en abort indtil fosteret er 22 uger gammelt.

Som forælder kan du holde sorgorlov med dagpenge i 26 uger, dvs. 6 måneder, hvis du opfylder betingelserne. Sorgorloven starter dagen efter, du har mistet barnet.  Du har mulighed for at arbejde helt eller delvist under orloven, og du kan også veksle mellem arbejde og orlov i 26 ugers perioden.

 

Relaterede nyheder