21. maj 2024

Her får du de vigtigste regler for fleksjobbere

Ansatte i fleksjob er på nogle områder ligestillet med andre ansatte. På andre områder er der særlige regler for fleksjobbere.

Social
Billede til nyheden Her får du de vigtigste regler for fleksjobbere

Hvem kan få fleksjob?

Disse betingelser skal være opfyldt, for at kommunen kan bevilge dig et fleksjob:

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat
  • Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, for eksempel gennem omplacering, skal være undersøgt.

Hvad skal en fleksjobber have i løn?

Din arbejdsgiver betaler løn for det arbejde, du udfører i fleksjobbet, altså for din effektive arbejdstid. 

Kommunen supplerer din løn med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten fra din arbejdsgiver. 

Både løn og fleksløntilskud udbetales direkte til dig.

Udgangspunktet for fleksløntilskuddet er 98 procent af højeste dagpengesats, det vil sige 19.952 kr. pr. måned i 2024. 

Fleksløntilskuddet nedsættes på baggrund af den løn, du inklusive pension får fra din arbejdsgiver, og eventuel anden lønindtægt. 

Din løn og fleksløntilskuddet kan tilsammen højst være den løn, du ville få, hvis du var ansat på fuld tid i den samme stilling.

På borger.dk kan du beregne din månedsindtægt i et fleksjob

Beregn din månedsindtægt i et fleksjob (borger.dk)

Hvad kan jobcentret hjælpe med?

Dit jobcenter hjælper dig i forbindelse med etableringen af jobbet og eventuelle ændringer i dine arbejdsforhold. Jobcenteret hjælper med at vurdere din arbejdsevne i det konkrete fleksjob, det vil sige, hvor mange timer du kan arbejde i fleksjobbet, og hvor mange af de timer du arbejder effektivt. 

Har du for eksempel brug for mange pauser i løbet af en arbejdsdag, kan der godt være forskel på, hvor mange timer du er ansat, og hvad din effektive arbejdstid er. 

Må en fleksjobber tage overarbejde?

Da din arbejdstid er bestemt ud fra en vurdering af, hvor meget du kan klare, kan du som udgangspunkt ikke blive pålagt eller selv tage merarbejde eller overarbejde.

Du kan dog få omlagt nogle timer, hvis du for eksempel skal på kursus eller deltage i personalemøder. 

Hvad er forskellen på en lønindtægt og en arbejdsfri indtægt?

Lønindtægt for fleksjobbere defineres som lønindtægter fra fleksjobbet, samt andre lønindtægter som lønmodtageren har ved siden af fleksjobbet. Der er i denne sammenhæng også tale om løn i form af bonus, som lønmodtageren modtager for udført arbejde.  

Arbejdsfrie indtægter for fleksjobbere bliver derimod ikke fradraget i fleksløntilskuddet. Her er der for eksempel tale om udbetaling fra en kapitalpension eller en kapitalforsikring, indtægter fra opsparings- og forsikringsordninger. Der kan også være tale om ydelser efter lov om ATP. 

Hvornår er det lønindtægt, og hvornår er det arbejdsfri indtægt?

Praksis er, at hvis lønmodtageren modtager en udbetaling, som arbejdsgiver anfører som A- eller B-indkomst, og der skal betales arbejdsmarkedsbidrag heraf, så er formodningen, at der er tale om en lønindtægt. Hvis der herefter opstår tvivl om, hvorvidt der er tale om lønindtægt eller arbejdsfri indtægt, for eksempel i form af en gave, så skal kommunen foretage en konkret vurdering. 

Ved vurderingen kan kommunen lægge vægt på, om alle får det samme beløb, eller beløbet er beregnet ud fra samme udgangspunkt. Hvis udbetalingen er en bonus, udbetalt på baggrund af den fleksjobansattes arbejdsindsats, er der tale om en lønindtægt, og der vil ikke være en konkret vurdering af udbetalingen. 

Her er 2 eksempler:

  • En fleksjobber får en bonus, som er beregnet på baggrund af virksomhedens overskud og medarbejderens årsløn. I dette tilfælde er der tale om lønindtægt, som skal fradrages i fleksløntilskuddet.
  • En fleksjobber får udbetalt et mindre beløb af arbejdsgiveren. På lønsedlen står, at det er en julegave. Alle ansatte modtager det samme beløb som julegave. I dette tilfælde er kommunens vurdering, at der er tale om en arbejdsfri indtægt, der derfor ikke skal fradrages i fleksløntilskuddet.

Er fleksjobbere omfattet af en overenskomst?

I aftaler lønnen ud fra den overenskomstmæssige løn inden for dit arbejdsområde. 

Er du på en arbejdsplads med en overenskomst, så skal den følges. 

Er du på en arbejdsplads uden overenskomst, så aftaler I lønnen ud fra en sammenlignelig overenskomst inden for dit fag. 

Får fleksjobbere indbetalt til pension?

Din pension bliver påvirket, når du er i fleksjob, fordi din arbejdsgiver kun indbetaler pension for de timer, du arbejder. Du kan vælge selv at indbetale noget mere til din pensionsopsparing. 

Hvor længe kan man være i fleksjob?

Der er forskellige regler alt efter, om du er under eller over 40 år.

  • Under 40 år: Fleksjobbet er midlertidigt og bevilget for 5 år ad gangen, hvis du er startet i dit fleksjob efter 2012, og du ikke er fyldt 40 år. Efter 4½ år skal kommunen vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob. Hvis kommunen vurderer, at det er du, kan du sagtens blive i det samme fleksjob.
  • 40 år og derover: Du kan få et permanent fleksjob efter dit første fleksjob. Det kan ske, hvis du fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob, og jobcenteret vurderer, at din arbejdsevne fortsat er nedsat i et omfang, der gør, at det ikke fremover er muligt for dig at komme i arbejde på almindelige vilkår.
  • For alle gælder, at du som fleksjobber vil blive indkaldt til en personlig samtale med jobcenteret, hver gang der er gået 2 ½ år i fleksjobbet. 

Kan man blive fyret i et fleksjob?

Du kan godt blive fyret fra et fleksjob. I lighed med alle andre afskedigelser skal det være sagligt begrundet. En saglig begrundelse kan være nedskæringer på arbejdspladsen, at fleksjobberen bliver anset for at være uegnet til at varetage sin ansættelse, eller alvorlige samarbejdsvanskeligheder. 

Ansatte i fleksjob kan dog blive betragtet som handicappede efter forskelsbehandlingsloven. Hvis du er omfattet af forskelsbehandlingsloven, har du en særlig beskyttelse mod afskedigelse. 

Hvis du bliver fyret på grund af din nedsatte arbejdsevne – og derfor på grund af handicappet – skal arbejdsgiver have undersøgt mulighederne for at fastholde dig i jobbet og tilpasse stillingen, så du fortsat kan løse dine arbejdsopgaver. 

Arbejdsgiveren har således en tilpasningsforpligtelse overfor ansatte, der er handicappede i forskelsbehandlingslovens forstand. Arbejdsgiveren skal kunne bevise, at han eller hun har bestræbt sig på at tilpasse stillingen og arbejdsopgaverne til den ansattes nedsatte arbejdsevne, ellers kan arbejdsgiveren blive pålagt at betale en godtgørelse for usaglig afskedigelse efter forskelsbehandlingsloven.

Kan det betale sig for fleksjobbere at være med i en fagforening?

Ja, det er en god idé at være medlem af fagforeningen for det område, du arbejder inden for. Du får samme hjælp som de medlemmer, der er ansat på almindelige vilkår. Og som alle andre kan du komme ud for noget i dit job, som du skal have fagforeningens hjælp til. 

Kan man være medlem af a-kassen, når man er fleksjobber?

Nej. Du skal ikke være medlem af en a-kasse, når du er i fleksjob, fordi du som fleksjobber ikke kan få dagpenge fra a-kassen, hvis du bliver ledig. Bliver du ledig, kan du i stedet modtage ledighedsydelse fra din kommune. 

Men før du melder dig ud af a-kassen, er det en god idé at tale med din sagsbehandler eller din fagforening, så du er sikker på ikke at gøre noget forkert. 

Kan jeg få fleksjob på min nuværende arbejdsplads?

Nej, du kan som hovedregel ikke direkte gå fra et almindeligt job til en fleksjob på din nuværende arbejdsplads. 

Men der findes noget, som hedder fastholdelsesfleksjob. Inden du kan ansættes i et fastholdelsesfleksjob på din hidtidige arbejdsplads, skal du opfylde de almindelige betingelser for fleksjob. Derudover skal du – hvis du har mere end 6 år tilbage til folkepensionsalderen – have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i mindst 12 måneder.

Arbejdsgiver skal først forsøge at fastholde dig på arbejdspladsen uden støtte fra det offentlige, enten ved ansættelse på særlige vilkår eller efter overenskomstens sociale kapitler, for eksempel ved nedsat tid, personlig assistent, hjælpemidler eller en § 56-aftale, før du kan blive tilbudt et fastholdelsesfleksjob.

Det gælder dog ikke, hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom, for eksempel en arbejdsulykke, og det samtidig er åbenlyst formålsløst at få dig tilbage i job på almindelige vilkår.

Hvad er fleksydelse?

Fleksydelse minder om efterløn. Fleksydelse er en tilbagetrækningsydelse, der giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, før du når folkepensionsalderen.

Fleksydelse er målrettet personer, der er godkendt til et fleksjob, og som har tilmeldt sig fleksydelsesordningen.

Hvornår du kan gå på fleksydelse, hvor længe og hvor meget du kan få i fleksydelse afhænger af, hvornår du er født. 

Hvis du har tilmeldt dig fleksydelsesordningen, vil Udbetaling Danmark kontakte dig cirka 3 måneder før, du når fleksydelsesalderen. 

Du kan læse mere om fleksydelse her 

Relaterede nyheder