Råd og svar:

Graviditet, adoption og barsel

Her kan du læse om reglerne i forbindelse med graviditet, adoption og barsel.

Hvis du har spørgsmål om reglerne, eller hvis der opstår problemer på din arbejdsplads i forbindelse med din graviditet og barsel, får du hjælp af Serviceforbundets eksperter, som kender dine rettighed og kan rådgive dig, så din sag bliver korrekt behandlet.

Vi er klar til at hjælpe på telefon 70 150 400 eller service@forbundet.dk 

Her kan du se socialrådgiverens svar på de mest almindelige spørgsmål

Hvor meget barsel kan jeg holde?

Den 2. august 2022 trådte nye barselsregler i kraft. Princippet er, at orloven deles mere ligeligt mellem forældrene. Hver forælder har øremærket det samme antal uger med mulighed for at overføre nogle af ugerne til hinanden.

Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Derudover har mødre fortsat ret til 4 ugers orlov før fødslen med barselsdagpenge.

De 48 ugers orlov deles ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger skal 2 af ugerne holdes i forbindelse med fødslen.

For lønmodtagere vil yderligere 9 uger være øremærket. Det betyder, at i alt 11 orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket og kan derfor ikke overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan man derimod overdrage til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at holde orloven. 

Hvis man ikke er lønmodtager, men i stedet er selvstændig, ledig eller fx studerende, er man ikke omfattet af reglerne om ni ugers øremærkning. Det betyder, at man kan overdrage op til 22 ugers dagpenge til den anden forælder.

Som mor

 4 ugers graviditetsorlov  

Du kan få barselsdagpenge under graviditetsorloven, som kan holdes 4 uger før, du forventer at føde. 

2 ugers øremærket barselsorlov

Fra dagen efter du har født, har du 2 ugers barselsorlov med ret til barselsdagpenge. De 2 uger kan du ikke overdrage til den anden forælder.

13 ugers barselsorlov, som kan overdrages

Du har 13 uger med ret til barselsdagpenge. Alle og nogle af de 13 uger kan du kan overføre til barnets anden forælder.

9 ugers øremærket barselsorlov

Du har 9 ugers øremærket barselsorlov med ret til barselsdagpenge. De 9 uger kan du ikke overdrage til den anden forælder.

 

Husk, at du senest 3 måneder før din termin skal fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at føde, og hvornår du går på barselsorlov.

 

Som far eller medmor

2 ugers øremærket barselsorlov

Fra dagen efter du har født, har du 2 ugers barselsorlov med ret til barselsdagpenge. De 2 uger kan du ikke overdrage til den anden forælder.

13 ugers barslsorlov, som kan overdrages

Du har 13 uger med ret til barselsdagpenge. Alle og nogle af de 13 uger kan du kan overføre til barnets anden forælder.

9 ugers øremærket barselsorlov

Du har 9 ugers øremærket barselsorlov med ret til barselsdagpenge. De 9 uger kan du ikke overdrage til den anden forælder.

 

Husk, at du senest 4 uger før, du forventer at gå på orlov skal fortælle din arbejdsgiver, hvornår du vil holde dine 2 ugers fædreorlov.

På borger.dk finder et en barselsplanlægger, hvor du kan planlægge jeres barsel.

Hvad er fleksibel forældreorlov?

Har du aftalt med din arbejdsgiver at sprede din fædreorlov, kan du fx holde en uges orlov lige efter fødslen og den anden uge senere, blot inden for de første 14 uger efter fødslen.

Du må også gerne holde fædreorloven som enkeltdage spredt over de 14 uger.

Din fædreorlov svarer til det antal timer, du er ansat. Når du arbejder på fuld tid mandag til fredag, har du 74 timers fædreorlov (2 x 37) at fordele inden for de 14 uger.

Hvad hvis jeg bliver syg under graviditet?

Hvis din læge skønner, at du er syg på grund af din graviditet, har du mulighed for at blive sygemeldt efter de almindelige regler om sygemelding.

Hvis arbejdet derimod har en farlig karakter med risiko for fostret eller graviditeten, så skal din arbejdsgiver tilbyde andre passende arbejdsopgaver. Er det ikke muligt, kan du blive hjemsendt med fuld løn, indtil du overgår til den ordinære graviditetsorlov.

Når du er gravid, kan du gå fra på orlov mindst 4 uger før din termin. Visse overenskomster giver dog ret til at gå på graviditetsorlov 8 uger før termin.

Kan jeg blive fyret, når jeg er gravid

Din arbejdsgiver må ikke afskedige dig på grund af fravær under din graviditet, barsel eller adoption. Dog er det vigtigt, at du varsler dit fravær.

Hvis du føler dig uretfærdigt afskediget på grund af graviditet, barsel eller adoption, så er det din arbejdsgivers ansvar at bevise, at afskedigelsen ikke har noget med de forhold at gøre. Din arbejdsgiver må heller ikke ændre dine arbejdsforhold, så længe du er væk.

Enhver form for negativ forskelsbehandling i forbindelse med graviditet og under orlovsfravær regnes som direkte og ulovlig forskelsbehandling på grund af køn. Blandt andet skal den forælder, der er på orlov, indkaldes til mus-samtaler, lønreguleres og andet på linje med øvrige medarbejdere.

Kontakt altid Serviceforbundet, hvis du bliver fyret under graviditet eller oplever anden diskrimination. Ring til Serviceforbundets eksperter på telefon 70 15 04 00.

Hvad er mine rettigheder, hvis jeg får fertilitetsbehandling?

Hvis du går til undersøgelse eller behandling for barnløshed, behandles fraværet som sygdom. Det betyder, at hvis du har ret til løn under sygdom, får du løn under fraværet. Hvis du ikke har ret til løn under sygdom, kan du eventuelt få sygedagpenge. Det er kun den person, som behandles for barnløshed, der har ret til løn eller sygedagpenge.

Du skal følge de almindelige regler for sygemelding på din arbejdsplads, når du skal være fraværende. Kvinder og mænd i fertilitetsbehandling er særligt beskyttet mod afskedigelse efter ligebehandlingsloven. Den særlige beskyttelse gælder dog først, når den egentlige fertilitetsfremmende behandling er begyndt.

Den særlige beskyttelse gælder ikke den forudgående udredningsfase, hvor det undersøges, hvilken behandling du som kvinde skal gennemgå.

Har jeg ret til fravær fra arbejdet på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser?

Når du er blevet gravid, gælder som hovedregel de almindelige regler for gravide.

Kvinder har ret til fravær i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser, når de finder sted i arbejdstiden.

Hvis din graviditet er sket med kunstig befrugtning, vil der ofte være behov for ret omfattende graviditetsundersøgelser. Det antages, at også sådanne graviditetsundersøgelser berettiger til fravær fra arbejdet.

Arbejdsgiveren udbetaler dagpenge under fravær fra arbejdet på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser, medmindre du er omfattet af en overenskomst, der giver dig bedre rettigheder. Arbejdsgiveren har ikke mulighed for at få refusion for udbetalte dagpenge, som er udbetalt i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser.

Hvad hvis mit barn bliver syg efter fødslen?

Bliver dit barn indlagt på hospitalet inden for de første 46 uger efter fødslen, har du som forælder krav på, at din orlov forlænges eller udsættes med den tid, barnet har været indlagt. Dog kan de to ugers fædreorlov kun udsættes, men ikke forlænges.

Bliver du som mor så syg under barselsorloven, at du ikke er i stand til at passe barnet, kan du få sygedagpenge, og dit barns far kan overtage retten til barselsorloven i moderens første 14 uger efter fødslen. 

Det er din kommunes dagpengekontor, der skal vurdere overførslen af barselsdagpenge fra dig til dit barns far.

Hvor kan jeg læse mere om reglerne for barselsorlov?

Hvad med arbejdsmiljø, når jeg er gravid?

De fleste gravide kan passe arbejdet under det meste af graviditeten. Især når den gravide og arbejdsgiveren går sammen om at tilpasse arbejdet og opgaverne.

På hjemmesiden gravidmedjob.dk kan du læse mere om arbejdsmiljø, APV for gravide, graviditetspolitik, tilpasning af de daglige opgaver, og hvad I ellers kan gøre sammen for at sikre et godt arbejdsmiljø og forebygge sygefravær under graviditet.

Hvad er reglerne ved adoption?

Adoption fra udlandet
Hvis I adopterer fra udlandet, har I ret til barselsdagpenge i op til 4 uger, før I modtager barnet, hvis I skal opholde jer i udlandet. Det gælder for jer begge fra den dag, I rejser til udlandet for at hente barnet.

Perioden kan forlænges med op til 4 uger, hvis I er tvunget til at forlænge opholdet. I kan ikke få barselsdagpenge i mere end de 8 uger, selvom I er nødt til at opholde jer i landet i længere tid.

Adoption fra Danmark
Hvis I adopterer et barn fra Danmark, har I ret til op til 1 uges orlov, inden I får barnet med hjem, hvis I skal opholde jer sammen med barnet på modtagelsesstedet. Orloven kan dog i særlige tilfælde forlænges med op til 1 uge mere til 2 uger i alt.

Når I har modtaget barnet
I kan få barselsdagpenge 46 uger efter den dag, I har modtaget barnet. Modtagelsesdagen er den dag, hvor de formelle betingelser, for at I kan tage hjem med barnet, er opfyldt.

14 ugers orlov til én af jer
I de første 14 uger efter modtagelsen af barnet har én af jer ret til 14 ugers orlov med barselsdagpenge.

I må gerne skiftes til at holde de 14 uger.

2 ugers orlov sammen
Inden for de første 14 uger efter modtagelsen har I ret til at holde 2 ugers adoptionsorlov med barselsdagpenge samtidig. De 2 uger skal være i sammenhæng.

32 ugers barsel med barselsdagpenge
Herefter har I hver især ret til at holde 32 ugers forældreorlov, som I frit fordele mellem jer.

 

Ret til sorgorlov, hvis du mister dit barn

Som forælder kan du have ret til orlov med dagpenge, hvis dit barn er dødfødt eller dør inden det fylder 18 år. Det kaldes sorgorlov.

Det er en lægelig vurdering, om det er en abort eller dødfødsel. Som udgangspunkt er det en abort indtil fosteret er 22 uger gammelt.

Som forælder kan du holde sorgorlov med dagpenge i 26 uger, dvs. 6 måneder, hvis du opfylder betingelserne. Sorgorloven starter dagen efter, du har mistet barnet.  Du har mulighed for at arbejde helt eller delvist under orloven, og du kan også veksle mellem arbejde og orlov i 26 ugers perioden.

 

Hvilke rettigheder har en social forælder?

Fra den 1. januar 2024 er det muligt for blandt andet LGBT+-familier at overdrage orlov til sociale forældre for børn født eller modtaget (ved adoption) den 1. januar 2024 eller senere. 

Hvem er en social forælder?
En social forælder er ikke barnets juridiske forælder, men er en person, som har en forældrelignende relation til barnet. Du er i barselslovens forstand en social forælder i disse 5 situationer:

  1. Du er den juridiske forælders ægtefælle.
  2. Du er den juridiske forælders samlever, der har levet i et ægteskabslignende forhold med den juridiske forælder i mindst 2 år på tidspunktet, hvor din orlov med barnet starter.
  3. Du er en kendt donor til barnet.
  4. Du er den kendte donors ægtefælle.
  5. Du er den kendte donors samlever, der har levet i et ægteskabslignende forhold med den juridiske forælder i mindst 2 år på tidspunktet, hvor din orlov med barnet starter.

Kan jeg overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem?

En juridisk forælder kan overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem, hvis den juridiske forælder er barnets eneste juridiske forælder.

Det gælder for forældre til børn, der er født eller modtaget (ved adoption) den 1. januar 2024 eller senere. 

Et nærtstående familiemedlem er:

  • Den juridiske forælders forældre
  • Den juridiske forældres søskende over 18 år, inkl. halvsøskende.

Undtagelse
En juridisk forælder kan ikke overdrage til et nærtstående familiemedlem, hvis den anden forælder er ukendt, fordi faderskabet ikke er registreret eller anerkendt.

I den situation kan den juridiske forælder ikke overdrage til et nærtstående familiemedlem, da der er to juridiske forældre til barnet.

Hvis den ene forælder er gået bort efter fødslen
Hvis den ene forælder til barnet er gået bort efter fødslen, kan den efterlevende forælder overdrage orlov til:

  • den afdødes forældre
  • den afdødes søskende over 18 år, inkl. halvsøskende
  • egne forældre og søskende over 18 år, inkl. halvsøskende.

26 ugers ekstra barsel til tvillingeforældre

Fra 1. maj 2024 får tvillingeforældre tilsammen 26 ugers ekstra orlov, som skal fordeles med 13 uger til hver forælder. Disse uger kan ikke overdrages til den anden.

Hvert år bliver omkring 1.000 tvillingepar født i Danmark. Disse forældre får nu mere barsel end andre forældre.

De ekstra 13 uger til hver forælder skal holdes, inden barnet fylder 1 år. Tvillingeforældrene vil dermed få ret til 74 ugers barsel, der skal holdes inden for et år, og tanken er, at forældrene kan holde noget af barslen sammen, så de kan hjælpes ad med børnene.

Den nye lov omfatter forældre, der får 2 eller flere børn ved samme fødsel eller adoption. De nye regler erstatter de gældende regler om ekstra orlov til forældre, der får 3 eller flere børn ved samme fødsel.

Loven giver desuden mulighed for, at man kan overdrage ugerne til såkaldt ’sociale forældre’ i regnbuefamilier, og at soloforældre til 2 eller flere børn kan ansøge om, at et nærtstående familiemedlem kan få 13 ugers barsel. Loven omfatter også par, der adopterer tvillinger, hvis de modtager børnene, inden de fylder 1 år.

Skal du snart på barsel

Artikler om barsel

Bliv medlem i dag

Meld dig ind i dag og få råd og hjælp til din graviditet, adoption og/eller barsel.

Vælg fagforening